Oddelki

Splošni prodajni pogoji

 

 

1.člen
Veljavnost splošnih prodajnih pogojev

 

Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse poslovne transakcije med družbo Kon Tiki Solar d.o.o. Kamnik (v nadaljevanju Kon Tiki Solar) in kupcem glede prodaje proizvodov ali storitev, ki jih ponuja Kon Tiki Solar. Ti SPP imajo izključno veljavo in se uporabljajo tudi v primeru, ko niso izrecno navedeni v pogodbi.

Kakršnikoli pogoji kupca, ki nasprotujejo tem splošnim prodajnim ali dopolnjujejo te splošne prodajne pogoje ne veljajo in ne postanejo del pogodbe, razen v primeru, da se Kon Tiki Solar v pisni obliki strinja z njihovo veljavnostjo.

Ti splošni prodajni pogoji veljajo tudi v primeru, da jih Kon Tiki Solar ob dobavi proizvoda ali izvedbi storitev ne priloži oz. jih ne priloži k nadaljnjim dobavam kupcu.

Dodatni ali drugačni dogovori glede teh splošnih prodajnih pogojev sklenjeni med Kon Tiki Solar-jem in kupcem morajo biti sklenjeni v pisni obliki. To velja tudi za opustitev zahteve po pisni obliki. Ti splošni prodajni pogoji  ne vplivajo na pravice Kon Tiki Solar-ja, do katerih je upravičen v skladu z določili ustrezne zakonodaje.

 

2.člen
Ponudba in sklenitev pogodbe

 

Kon Tiki Solar-jeve ponudbe in cene so predmet sprememb in niso zavezujoče, razen če so izrecno navedene kot zavezujoče. Kon Tiki Solar ima izključno pravico do spremembe cen proizvodov in storitev.

Naročila kupca pomenijo zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Kon Tiki Solar-jeva  pisna potrdila naročil ali takojšna dobava naročenih proizvodih po cenah določenih v računu so odločilni pri določitvi vsebine pogodbe. Kupec mora nemudoma ugovarjati glede vsebine potrjenega naročila ali vsebine dobav, sicer izgubi to pravico in se šteje, da je bila pogodba sklenjena z vsebino potrjenega naročila oziroma v skladu z izvedeno dobavo.

Vse pogodbe, spremembe, dodatki in modifikacije pogodb so veljavni samo, če jih Kon Tiki Solar in kupec skleneta v pisni obliki. Vsaka naknadna zahteva za spremembo zahteva pisno potrditev Kon Tiki Solar-ja in upravičuje Kon Tiki Solar do sprememb cen in podaljšanja dobavnih rokov.

 

3.člen
Opis proizvodov in storitev

 

Če se pogodba nanaša na proizvode ali storitve, ki so predmet nadaljnjega tehničnega razvoja, ima Kon Tiki Solar pravico do dobave proizvodov in storitev, ki so v skladu z najnovejšo specifikacijo tega proizvoda ali storitve. Kupec mora Kon Tiki Solar izrecno opozoriti, da želi le dobavo konkretnega modela in da ne sprejema kakršnih koli tehničnih ali drugih odstopanj.

Tehnična in oblikovna odstopanja od opisov ter informacij v brošurah, ponudbah in drugih pisnih dokumentih, kot tudi spremembe v tehničnih lastnostih, obliki in uporabljenih materialih v skladu s tehničnim razvojem so ekskluzivna pravica Kon Tiki Solar. Kupec zaradi takšnih odstopanj ne more uveljavljati nobenih pravic. Informacije o stanju Kon Tiki Solar-jevih proizvodov(tehnični podatki, meritve, barva in podobno) so približni in ne zavezujejo glede točnih konfiguracij in lastnosti , razen če Kon Tiki Solar pisno potrdi določene lastnosti proizvodov.

Vzorci proizvodov se smatrajo kot testni vzorci, za katere Kon Tiki Solar ne daje nobenega jamstva ali garancij, razen če Kon Tiki Solar izrecno določi drugače s pisno izjavo. Glede proizvodov in storitev se upoštevajo običajne tolerance in tolerančni pragi.

 

4.člen
Cene in spremembe cen

 

Cene dogovorjene v pisni obliki ali navedene v potrjenih naročilih so odločilne glede višine zneskov in morebitnih dodatnih plačil. Vse cene temeljijo na splošnem ceniku Kon Tiki Solar-ja, ki velja na dan sklenitve pogodbe. V odsotnosti drugačnega dogovora, so cene ponujene s klavzulo franko Kon Tiki Solar in vsebujejo standardno pakiranje. Stroški prevoza, posebnega pakiranja, poštnine, zavarovanja, carine in podobno niso vključeni in jih v primeru, da ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, nosi kupec. DDV in druge obvezne dajatve v Sloveniji in tujini, se na računu navedejo ločeno in sicer v zneskih, ki veljajo na dan izdaje računa.

V primeru nepredvidenega povečanja stroškov od dne sklenitve pogodbe do njene izvedbe oz. dobave proizvodov, za katere ne odgovarja Kon Tiki Solar, vključno, vendar ne omejeno na povečanje stroškov zaradi spremembe zakonodaje, proizvodnih stroškov in plač (npr. tarifni sporazumi), cen surovin, tehničnih standardov in predpisov ali cen materialov (stroškovni elementi), ima Kon Tiki Solar pravico do ustrezne spremembe cen v skladu s spremenjenim razmerami. Če povečanje cen presega 10% dogovorjene cene, lahko kupec odstopi od pogodbe. V primeru, da se izkaže, da so cene, ki jih zahteva kupec nižje od proizvodnih stroškov Kon Tiki Solar-ja ali so proizvodi prodani pod posebnimi pogoji (npr. odprodaje zalog , prodaje projektnih proizvodov ali prodaja proizvodov z nebistvenimi vizualnimi napakami), se garancijske izjave in splošni pogoji za te dobave ne uporabljajo v celoti. Na zahtevo kupca bo Kon Tiki Solar predložil dokazila o stroškovnih elementih.

 

5.člen
Plačilni pogoji

 

Vsa plačila se izvedejo v skladu z določbami pogodbe ali plačilnimi pogoji določenimi v izdanem računu ali predračunu. Račun ne bo izdan pred datumom odpreme. Vsa plačila se izvajajo v evrih, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače. V primeru delnih dobav proizvodov kupec poravna svoje obveznosti pred izvedbo delne dobave oziroma na način, kot to določa pogodba.

V primeru zamude pri plačilu se od dneva zapadlosti računa brez vnaprejšnjega obvestila zaračunajo zakonske zamudne obresti. Pri plačilu z zamudo je kupec dolžan poravnati vse stroške opominov. V primeru, da so zaradi zamude nastali tudi drugi stroški (vključno s stroški za pravno svetovanje), ima Kon Tiki Solar pravico zahtevati povrnitev vseh tako nastalih stroškov. Dan plačila je dan, ko nakazilo prispe na bančni račun Kon Tiki Solar.

V primeru nestrinjanja z izdanim računom ali v primeru pripomb glede obračunavanja (npr. ugovori glede dobropisov in podobni administrativni ugovori) kupec nima pravice podaljšati končnega roka plačila.

Blagajniški izpisi in čeki se sprejmejo samo na podlagi izrecnega pisnega dogovora in sicer kot zaveza k plačilu. Vse takse in tarife glede tega nosi kupec. Takšni dogovori ne vplivajo na Kon Tiki Solar-jeve pravice iz 9. člena splošnih prodajnih pogojev, dokler niso bila prejeta vsa plačila na podlagi blagajniških izpisov in čekov.

Kon Tiki Solar ima pravico prejeta plačila poračunati s kupčevimi starejšimi že dospelimi obveznostmi. Kjer so poleg glavnice nastali tudi stroški in obresti, se te poračunavajo tako, da se najprej plačajo stroški, nato obresti in končno glavnica.

Pobotanje in druge izravnave iz naslova kakršnih koli nasprotnih zahtevkov kupca morajo biti predhodno pisno dogovorjeni.

 

6.člen
Dobava

 

Dobavni roki in datumi dobave morajo biti dogovorjeni v pisni obliki in so zavezujoči. Fiksni datumi morajo biti izrecno določeni kot taki. Pravočasna dobava s strani Kon Tiki Solar-ja bo odvisna od tega ali je kupec izpolnil vse svoje obveznosti, predvsem dostavil vsa potrebna dovoljenja, dokumente, soglasja in izvedel plačila. Šteje se, da je bil dobavni rok upoštevan, če so bili proizvodi poslani do izteka roka oziroma je Kon Tiki Solar obvestil kupca, da so proizvodi pripravljeni za pošiljanje.

Ne glede na pravice, ki izhajajo iz kupčeve zamude, lahko Kon Tiki Solar od kupca zahteva tudi podaljšanje dobavnih rokov ali prestavitev datumov dobave za čas, ko kupec ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

Kadar Kon Tiki Solar ne bo mogel pravočasno izpolniti svojih obveznosti, bo o tem v najkrajšem možnem času obvestil kupca. Kupec ni upravičen uveljavljati škode oz. zahtevati odškodnine v primeru, ko Kon Tiki Solar zamuja z dobavo, razen v kolikor kupec dokaže, da je do zamude prišlo namenoma ali zaradi hude malomarnosti Kon Tiki Solar-ja.

Kon Tiki Solar bo uredil primerno pakiranje proizvodov v skladu s standardnimi transportnimi pogoji. Kupec je dolžan na lastne stroške zagotoviti vračanje embalaže Kon Tiki Solar-ju, v kolikor je to potrebno.

Dobava proizvodov in prodajnih artiklovKon Tiki Solar-ja je izpolnjena, ko Kon Tiki Solar dobavi ustrezne količine z dogovorjenimi lastnostmi (specifikacijami) proizvodov, pri čemer lahko dobavljene količine variirajo, kot to določa pogodba. Kon Tiki Solar ima pravico do delnih dobav proizvodov.

V kolikor proizvodi ali prodajni artikli odstopajo od dogovorjenih lastnosti (specifikacij), pod pogojem, da so odstopanja skladna z industrijskimi standardi se šteje, da so proizvodi za kupca ustrezni in kupec nima pravice zahtevati kakršno koli odgovornost Kon Tiki Solar-ja.

Ugotovljene poškodbe embalaže in proizvodov ter razlike v količini proizvodov morajo biti označene na CMR obrazcu, ki ga mora podpisati prevoznik.

Kon Tiki Solar ne odgovarja za nedobave ali zamude pri dobavah, ki nastanejo zaradi višje sile (katerikoli dogodek, ki je izven nadzora Kon Tiki Solar-ja in ki vpliva na njegovo zmožnost izpolnjevanja obveznosti) ali zaradi drugih ob sklepanju pogodbe nepredvidljivih dogodkov, ki jih Kon Tiki Solar ne more nadzirati (predvsem vse vrste prekinitev v poslovanju, težave s pridobivanjem materialov ali energije, zamude pri prevozih, stavke, pomanjkanje delovne sile, energije ali surovin, nepravočasne ali napačne dobave v proizvodni verigi in podobno). V kolikor ti dogodki povzročijo nemožnost izpolnitve ali izjemno težavnost izpolnitve Kon Tiki Solar-ja, in niso zgolj začasni, ima Kon Tiki Solar pravico odstopiti od pogodbe ali odložiti izpolnitev obveznosti. V primeru začasnih ovir se roki za izpolnitev obveznosti preložijo za čas trajanja ovire in čas ponovnega zagona poslovanja. Kupec zaradi razlogov višje sile in drugih nepredvidljivih dogodkov ob času sklenitve pogodbe nima pravice do kakršnihkoli odškodnin ali pogodbenih kazni.

Kon Tiki Solar ima pravico začasno odložiti dostavo proizvodov , če obstaja sum, da kupec ni ali ne bo zmožen izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, predvsem plačati naročenih proizvodov. V takšnem primeru je dobavni rok prestavljen za čas odložene dostave. Kon Tiki Solar nima pravice do začasne odložitve dobave, če kupec predloži ustrezno jamstvo svojih pogodbenih obveznosti. V primeru, da začasen odlog dobave preseže trideset (30) dni in kupec v tem času ne priskrbi ustreznih jamstev, ima Kon Tiki Solar pravico odstopiti od pogodbe. Kupec je dolžan Kon Tiki Solar-ju povrniti stroške skladiščenja za čas odloga dobave, ki lahko znašajo 1% pogodbene vrednosti za vsak začeti mesec skladiščenja.

Kadar je dobava proizvodov zadržana na prošnjo kupca, po tem, ko je bil kupec obveščen, da so proizvodi pripravljeni za dobavo, se kupcu zaračunajo stroški skladiščenja v višini od 1% pogodbene vrednosti za vsak začeti mesec skladiščenja oziroma najmanj 50 EUR za vsak začeti mesec skladiščenja.

 

7.člen
Kraj izpolnitve in prenos tveganja uničenja in poškodovanja

 

V odsotnosti drugačnih pisnih dogovorov, se dobava proizvodov izvede s klavzulo franko Kon Tiki Solar. Izvedba storitev se izvede v skladu s pogodbo.

Tveganje naključne izgube ali uničenja proizvodov se prenese na kupca najkasneje ob prevzemu proizvodov (ko jih prevzame sam ali prevoznik) ali storitev (prevzem del). Enako velja v primeru pošiljk –takoj, ko so proizvodi dostavljeni prevozniku ali predani osebi, ki je določena za izvedbo prevoza. To velja tudi v primeru, da Kon Tiki Solar uredi prevoz za kupca in v primeru delnih dobav ter tudi v primeru, da se organizacija prevoza ne zaračuna posebej.

Kadar dobava zamuja zaradi razlogov na strani kupca, se tveganje uničenja in poškodovanja proizvodov prenese na kupca od dne, ko je Kon Tiki Solar pripravljen odposlati proizvode.

 

8.člen
Pošiljanje blaga in zamude pri sprejemu

 

V kolikor je Kon Tiki Solar po posebnem dogovoru odgovoren za organiziranje pošiljanja proizvodov, lahko Kon Tiki Solar prosto izbira vse prevoznike, špediterje in druge osebe, ki sodelujejo pri pošiljanju proizvodov, razen če dobi kupčeva posebna pisna navodila in zahteve. Organiziranje pošiljanja proizvodov ne vpliva na določila SPP glede prenosa tveganja.

Če Kon Tiki Solar izbere vrsto prevoza, traso ali prevoznika, je Kon Tiki Solar odgovoren samo za naklep ali veliko malomarnost pri izbiri.

V kolikor kupec ne sprejme proizvodov najkasneje v dveh tednih po koledarskem tednu v katerem naj bi bila izvede na dobava v skladu z urnikom dobav, ima Kon Tiki Solar pravico dobaviti proizvode kupcu in mu izdati račun za te stroške, poleg tega pa zaračunati tudi vse ostale stroške in obresti po pogodbi in zakonu. Poleg tega je Kon Tiki Solar upravičen na stroške in tveganje kupca urediti skladiščenje v vmesnem skladišču in prevoz proizvodov do njega.

 

9.člen
Pridržek lastninske pravice

 

Kon Tiki Solar si pridržuje lastninsko pravico na predmetu pogodbe tudi po tem, ko je bil predmet pogodbe izročen kupcu, do trenutka popolnega plačila vseh terjatev, vključno s plačilom zamudnih obresti ter vseh ostalih stroškov, nastalih zaradi razlogov na strani kupca, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, opravljenih storitev in iz poslovanja Kon Tiki Solar-ja s kupcem.

Dokler traja pridržek lastninske pravice, mora kupec s proizvodi ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in nima pravice spreminjati ali kakor koli posegati v proizvode in embalažo, predvsem pa ne sme spreminjati sredstev identifikacije proizvodov. Kupec mora proizvode skladiščiti ločeno, kjer to ni mogoče zaradi narave skladiščenja proizvodov ali narave proizvodov samih pa se šteje, da si lahko Kon Tiki Solar prisvoji del proizvodov enakega tipa in kakovosti, ki jih ima kupec ali zahteva povrnitev stroškov za njegove proizvode ali prekliče vse nadaljnje dobave, ne glede na to ali so že bili plačani ali ne.

Za čas trajanja pridržka lastninske pravice mora kupec zagotoviti ustrezno zavarovanje proizvodov na svoje stroške s kritjem v višini najmanj vrednosti zamenjave. Kupec na Kon Tiki Solar prenaša vse pravice v zvezi s poplačilom škode, uničenja ali odsvojitve proizvodov in se zavezuje, da bo nemudoma obvestil zavarovalnico o tem prenosu (vinkulaciji). To na noben način ne vpliva na Kon Tiki Solar-jeve ostale pravice in zahtevke.

V primeru, da kupec v okviru svojega poslovanja proizvode preoblikuje, vgrajuje ali jih uporablja pri sestavi, postane Kon Tiki Solar lastnik novega proizvoda (oziroma novih proizvodov), ki je (oziroma so) rezultat preoblikovanja, vgrajevanja ali sestavljanja in služijo kot garancija za poplačilo obveznosti s strani kupca.

Dokler obveznosti kupca niso v celoti poravnane, ima kupec pravico do uporabe proizvodov za nadaljnjo prodajo proizvodov samo v primeru predložitve ustreznega zavarovanja Kon Tiki Solar-ju (npr.bančne garancije).Kupec ni upravičen zastaviti, prenesti v zavarovanje ali sprejeti drugih ukrepov, ki bi lahko ogrozili Kon Tiki Solar-jevo lastninsko pravico na proizvodih, ki so predmet pridržka lastninske pravice.

Kupec prenaša vse zahtevke iz morebitnih nadaljnjih prodaj proizvodov, vključno z vsemi stranskimi pravicami na Kon Tiki Solar, in sicer v deležu, ki ustreza solastniškemu deležu -če ima Kon Tiki Solar pridržek lastninske pravice na dobavljenih proizvodih – in ne glede na to ali so ti proizvodi prodani z ali brez nadaljnje obdelave.

V primeru, da kupec zamuja s plačili, je v stečaju ali drugače insolventen ali v primeru, da se začne postopke likvidacije kupca, ima Kon Tiki Solar pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino, brez poseganja v druge pravice Kon Tiki Solar-ja. Kupec mora dopustiti Kon Tiki Solar-ju ali tretji osebi imenovani z njegove strani, takojšen dostop do in izročitev proizvodov, ki so predmet pridržka lastninske pravice.

Kupec je dolžan nemudoma obvestiti Kon Tiki Solar o potrebnih obveznostih in dokumentih glede registracije pridržka lastninske pravice v uradnih registrih in o drugih zakonskih obveznostih, ki obstajajo v državi, v kateri se nahajajo dostavljeni proizvodi. Kupec je dolžan na svoje stroške v polni meri sodelovati, svetovati ter dati soglasje Kon Tiki Solar-ju za uveljavljanje zakonskih obvez, potrebnih za ustanovitev veljavnega pridržka lastninske pravice. V primerih, ko so proizvodi dostavljeni v drugo jurisdikcijo kjer pridržek lastninske pravice nima istega učinka zavarovanja kot v Republiki Sloveniji, bo kupec na Kon Tiki Solar-jevo zahtevo izdal drugo ustrezno zavarovanje.

 

10.člen
Reševanje reklamacij in napak ter omejitev odgovornosti

Informacije vsebovane v trenutnih verzijah brošur (data sheet) in ponudbah določajo specifikacije ter lastnosti dobavljenih proizvodov. Opis proizvodov in morebitne razlage v tem smislu predstavljajo del sporazuma glede okvirnih tehničnih značilnosti proizvodov, ne pomenijo pa kakršnihkoli garancij ali obljub lastnosti, razen če je v pogodbi izrecno pisno dogovorjeno drugače.

Kon Tiki Solar ne prevzema nobenega jamstva glede stanja ali roka uporabnosti dalj časa skladiščenih proizvodov, če ni izrecno dogovorjeno v pisni obliki.

Dobavljene proizvode in storitve je treba skrbno pregledati takoj po dobavi kupcu ali tretji osebi, ki jo določi kupec. Šteje se, da so proizvodi in storitve sprejeti, če Kon Tiki Solar ne prejme pisnega obvestila o napakah odkritih med takojšnjim in skrbnim pregledom in če obvestilo o napaki ni posredovano takoj po njenem odkritju. Vsa obvestila, ki jih Kon Tiki Solar prejme kasneje kot 8 dni po dnevu dobave se ne upoštevajo. Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake in povabilo Kon Tiki Solar-ju, kdaj naj pregleda proizvod oziroma opravljeno storitev.

Rok v katerem lahko kupec uveljavlja zahtevke za napake, ki izvirajo iz proizvodov je eno leto od dne, ko so ali bi morali biti proizvodi prevzeti oziroma dostavljeni. Rok v katerem lahko kupec uveljavlja zahtevke za napake, ki izvirajo iz opravljenih storitev znaša šest mesecev od dne izvedbe posameznih storitev.

Kon Tiki Solar se samostojno odloči ali bo napake (vključno z napakami, ki se uveljavljajo na podlagi garancij) odpravil na lokaciji, ali jih bo popravil na servisu, opravil zamenjavo s proizvodom brez napak ali zahteval, da kupec vrne okvarjen proizvod Kon Tiki Solar-ju. Kon Tiki Solar ne krije prevoznih ali drugih stroškov povezanih z vračanjem proizvodov ali stroškov povezanih z montažo , odstranitvijo ali ponovno namestitvijo proizvodov. Pod nobenim pogojem se proizvodov ne sme vračati Kon Tiki Solar-ju brez njegovega pisnega soglasja.

Zaradi uveljavljanja napak kupec ni upravičen zadržati izplačila spornega dela računa. Pravica kupca odstopiti od pogodbe je izključena, če kupec ne more vrniti prejetih proizvodov. Pravica odstopiti od pogodbe je izključena tudi, če je Kon Tiki Solar dostavil proizvode, ki so bili proizvedeni po meri.

Napake, ki so posledica normalne obrabe, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve in sestavljanja, nepravilno izvedenih modifikacij ali popravil proizvodov s strani kupca ali tretjih oseb in podobno, ne dajejo kupcu nobenih pravic iz napak. Isto velja za napake, ki so pripisljive kupcu ali ki so nastale zaradi          razlogov izven obsega prvotne napake.

Kupčevi zahtevki za plačilo odškodnine namesto odprave napak so izključeni. Kon Tiki Solar pod nobenim pogojem odškodninsko ne odgovarja za naslednje primere, tudi če je bil kupec obveščen o možnosti, da do njih pride: (1) odškodninski zahtevki tretjih oseb zoper kupca, (2) poškodba ali uničenje proizvoda, ki je posledica nepravilne uporabe proizvoda, (3) posebna, naključna ali posredna škoda ali gospodarske posledice, vključujoč izgubljeni dobiček.

Vsakršna morebitna dokazana odgovornost Kon Tiki Solar-ja za napake oziroma škodo v nobenem primeru ne more preseči nabavne vrednosti proizvodov. V primeru, da je Kon Tiki Solar dokazano ravnal z nižjo stopnjo malomarnosti, je Kon Tiki Solar odgovoren zgolj za kršitve temeljnih obveznosti, ki izhajajo iz narave pogodbe in ki so posebnega pomena za doseganje namena pogodbe.

V kolikor Kon Tiki Solar daje tehnične informacije ali strokovne nasvete in to ni izrecno zajeto kot posebna storitev v pisni pogodbi, se takšne informacije zagotavljajo brezplačno in brez kakršnekoli odgovornosti Kon Tiki Solar-ja.

Izključitve odgovornosti in omejitve iz teh splošnih prodajnih pogojev se uporablja v enakem obsegu tudi v korist zakonitih zastopnikov in uslužbencev Kon Tiki Solar-ja.

 

11.člen
Garancije

 

Vse garancije za proizvode in storitve so izdane v obliki pisnih garancijskih izjav in pogojev ali podrobneje določene v računu ali pogodbi, ki je sklenjena v pisni obliki. Ti splošni pogoji ne vzpostavljajo nobene garancije.

Postopek reševanja reklamacij, ki so predmet garancijskih pogojev lahko izvede samo Kon Tiki Solar. Postopek se izvede z vizualnim pregledom, merjenjem (električnih) lastnosti proizvoda in drugimi testi. Pri reševanju garancijskega zahtevka se upošteva tudi pod kakšnimi pogoji so bili proizvodi prodani kupcu (odprodaja zalog, prodaja projektnih proizvodov, prodaja pod ceno, prodaja blaga z vizualnimi napakami in podobno). V primeru, da se izkaže, da je reklamacija neupravičena, lahko Kon Tiki Solar kupcu zaračuna stroške za reševanje garancijskega zahtevka.

V primeru reševanja reklamacij, garancija ne krije stroškov povezanih s prevozom proizvoda do Kon Tiki Solar-ja ali nazaj, inštalacijskimi deli, ponovno namestitvijo proizvodov in podobno. Vse omejitve odgovornosti iz prejšnjega člena veljajo tudi za reševanje reklamacij iz garancij.

 

12.člen
Zaupne informacije in poslovne skrivnosti

 

Informacije, ki se izmenjajo med Kon Tiki Solar-jem in kupcem, vključno, vendar ne omejeno na: raziskave, tehnologijo, razvoj proizvodov, marketinške načrte, ponudbe, podatke o stanje na trgu, proizvode, poslovno strategijo, cenovno politiko in podobno, predstavljajo zaupne informacije in poslovno skrivnost. Namen izmenjave naštetih zaupnih informacij je pogodbenim strankam omogočiti izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Stranka, ki prejema kakršnekoli zaupne podatke ali informacije, njeni zaposleni, ali druge povezane osebe ne bodo uporabili, razkrili ali posredovali teh podatkov in informacij katerikoli tretji osebi , podjetju, družbi ali subjektu, na kakršen koli način, razen če imajo za to predhodno pisno soglasje druge stranke. Stranki bosta varovali zaupne informacije in poslovne skrivnosti v skladu z veljavnimi zakoni in najboljšimi poslovnimi praksami.

Obveznosti iz tega člena, bodo ostale veljavne tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe sklenjene med Kon Tiki Solar-jem in kupcem.

 

13.člen
Intelektualna lastnina

 

Kon Tiki Solar je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine svojih proizvodov in storitev. Kupec z nakupom proizvodov in storitev ne pridobi nobene pravice industrijske lastnine. V primeru, da kupec ni končni kupec, temveč kupuje proizvode z namenom nadaljnje prodaje, lahko proizvode prodaja izključno na način in na ozemlju, ki je dogovorjen s pisno pogodbo med strankama.

Vse pravice, ki izhajajo iz vzorcev, modelov, prototipov, skic, risb, dizajnov, specifikacij, razpisne dokumentacije in drugih podobnih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: dokumenti), ki jih posreduje Kon Tiki Solar, so del pravic intelektualne lastnine Kon Tiki Solar-ja in v celoti v imetništvu in lasti Kon Tiki Solar. Kupec ni upravičen predložiti takšnih dokumentov in predmetov tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja Kon Tiki Solar-ja in jih bo na zahtevo brez odlašanja vrnil v podjetje Kon Tiki Solar.

 

14.člen
Varstvo podatkov

 

Kon Tiki Solar ima pravico obdelovati in shranjevati kupčeve podatke v obsegu, ki je potreben za implementacijo pogodb, in sicer toliko časa kolikor je to dolžan na podlagi zakonskih določb.

 

15.člen
Izvoz in izvozna dovoljenja

 

Dobavljeni proizvodi in storitve so namenjeni za dobavo v državo, ki je bila dogovorjena s kupcem. Kupec ne sme izvažati proizvodov, ki so predmet določb embarga ali drugih administrativnih omejitev.

Dostavljeni proizvodi so predmet nadzora po Slovenskih in Evropskih (EU) izvoznih kontrolah in pravilih embarga. Kupec je odgovoren za pridobitev podatkov o relevantnih izvoznih in uvoznih pravilih ali omejitvah in je dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja, če je to potrebno.

Ne glede na določila teh splošnih prodajnih pogojev ali morebitne posebne dogovore, Kon Tiki Solar v nobenem primeru ni dolžan odposlati proizvodov ali izpolniti katere koli izmed svojih obveznosti iz teh splošnih prodajnih pogojev ali iz posebnih dogovorov pred izpolnitvijo katerih koli od zgoraj naštetih določil oz. do prejema vseh potrebnih izvoznih soglasij in uradnih potrdil. Obe pogodbeni stranki sta zavezani druga drugi priskrbeti potrebne informacije in nuditi pomoč/svetovanje v primeru potrebe po pridobitvi takšnih soglasij in uradnih potrdil. Kon Tiki Solar ima pravico prekiniti pogodbo, če pridobitev potrebnih dokumentov ni opravljena v razumnem času.

 

16.člen
Končne določbe

 

Prenos kupčevih pravic in obveznosti do Kon Tiki Solar-ja je možen samo z  pisnim soglasjem.

Sedež podjetja Kon Tiki Solar določa jurisdikcijo sodišč za vse spore, ki izvirajo iz poslovnega razmerja med Kon Tiki Solar-jem in kupcem. Glede pravnega razmerja med Kon Tiki Solar-jem in kupcem veljajo zakoni Republike Slovenije, če ni izrecno dogovorjeno drugače v pisni obliki.

V primeru spora glede interpretacije ali izvedbe teh splošnih prodajnih pogojev ali drugih individualnih dogovorov, bo prevladala slovenska verzija.

V primeru, da se ugotovi, da je določba teh splošnih prodajnih pogojev delno ali v celoti neveljavna, nična ali neizvršljiva glede na konkretno nacionalno ali mednarodno zakonodajo, ali da vsebuje pravno praznino, to ne vpliva na veljavnost

preostalih določb teh splošnih prodajnih pogojev. Neveljavna,nična ali neizvršljiva določba se nadomesti z veljavno in logično razumno določbo, ki najbližje ustreza namenu takšnega določila.

Kon Tiki Solar si pridržuje pravico spremeniti te splošne prodajne pogoje brez prejšnjih obvestil. Aktualni splošni prodajni pogoji so objavljeni na spletni strani podjetja Kon Tiki Solar (www.kontiki-solar.si)

.

 

Kamnik, dne 13.09.2013

 

Kon Tiki Solar d.o.o. Kamnik

Gašper Škarja, direktor